Tumblelog by Soup.io
 • carriecarrie
 • gemma
 • ladybird93
 • trawacytrynowa
 • ahora
 • lornaa
 • kaha
 • guyver
 • stockholmsyndrome
 • elMojito
 • toskafkee
 • justinek
 • tru-skawka
 • hotgirls
 • dodomudaleko
 • elentarie
 • unitedsoupsfashion
 • sarkastyczna
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

8151 1d75
Reposted fromseverine severine viabecomingjane becomingjane
3216 adf0 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viabecomingjane becomingjane
7025 6bd1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabecomingjane becomingjane
8749 1f36 500
Miłość, przyjaźń, lojalność, tęsknota - każde z uczuć wymagało niesamowitej odwagi, której niejednemu człowiekowi po prostu brakowało. Bo obdarzenie kogokolwiek uczuciem wiązało się z zaufaniem. Zaufanie zaś było jak opuszczenie gardy i wystawienie się na cios - tak, że w każdej chwili potencjalnie bliska osoba mogłaby wbić nóż prosto w serce.
— Klaudia Bianek - "Jedyne takie miejsce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
9827 8e14 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
1973 b9de 500
Reposted fromslodziak slodziak viabecomingjane becomingjane
6545 7119 500
Reposted fromvanilka vanilka viabecomingjane becomingjane
6656 73b5
hahahaha, która jeszcze tak ma?:D
8823 d5e6 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabecomingjane becomingjane
2953 3e34
Reposted frombookinistka bookinistka viabecomingjane becomingjane
8462 26ef
Reposted fromfotofuzzi fotofuzzi viabecomingjane becomingjane
7406 1da5
Reposted fromkjuik kjuik viabecomingjane becomingjane
1393 f308 500
Reposted fromrol rol viabecomingjane becomingjane
4780 3389 500
Reposted fromslodziak slodziak viabecomingjane becomingjane

Beautiful tiled trolley - Portugal

Reposted frommr-absentia mr-absentia viabecomingjane becomingjane
#500
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viabecomingjane becomingjane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl